§ 54 Medborgarförslag. Gotlands som GMO-fri zon

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25174
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 54
Medborgarförslag. Gotlands som GMO-fri zon

KS2005/0418-45
- Medborgarförslag 2005-10-19
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-02-.01, § 14
- Ledningskontoret 2006-02-06
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 85
I ett medborgarförslag har Franz Brozén lagt fram att Gotland ska ta ställning till att vara en zon fri från grödor och foder som är genmodifierade, s.k. GMO-material. Han tycker att Gotland som Ekokommun ska vara en naturlig plats för livsmedelsproduktion. Han anser inte heller att ”en Ekokommun kan medverka till att man tar patent på liv och experimenterar med vår hälsa”.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget inte ska stödjas ”då det är praktiskt ogenomförbart”. De ifrågasätter om kommunen kan fatta beslut som kan strida mot gällande lagstiftning. Nämnden anser dock att frågan är ”viktig att debattera vidare”.

Ledningskontoret har föreslagit avslag på medborgarförslaget och delar den bedömning som gjorts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. De föreslår att en framkomlig väg kan vara att genom kommunens upphandlingsförfarande ”stödja liknande lokala initiativ i producentled”. De påpekar att detta passar bra in i profilen som ekokommun och att kommunen redan i dag köper ekologiskt producerade livsmedel. I sitt förslag till beslut föreslås slutligen att de ska få i uppdrag att i motion till Sveriges ekokommuner förmå denna att ta ställning för inköp till kommunerna av livsmedel som inte är genmodifierade.

Kommunstyrelsen har beslutat att Gotlands kommun ska hos Föreningen Sveriges ekokommuner väcka motion med förslaget att ”ekokommunerna gemensamt bör formulera ett ställningstagande för inköp av GMO-fria livsmedel till kommu­nerna”. Ledningskontoret har fått i uppdrag att utarbeta motionstexten.

Yrkanden:

 • Bror Lindahl (fp) yrkade, med instämmande av Hans-Åke Norrby (mp) , tillstyrkan till motionen.

 • Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Håkan Onsjö (m) och Stefan Nypelius (c) , bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Proposition och omröstning :

  Ordföranden ställde proposition på Bror Lindahls yrkande om tillstyrkan till motionen och fann att den hade avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Bror Lindahls yrkande. 61 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej.
  2 ledamöter var frånvarande
  . Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

  Kommunfullmäktiges beslut

 • Medborgarförslaget avslås.
 • Register