§ 56 Medborgarförslag. Differentierad handläggningstid

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25172
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 56
Medborgarförslag. Differentierad handläggningstid

KS2006/0018-10
- Medborgarförslag 2006-01-14
- Ledningskontoret 2006-02-21
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 70
Ebba Junker har i medborgarförslag framfört att handläggningstiden ska kortas väsentligt för medborgarförslag som väcks av ungdomar under 23 år. Hon anser att detta inte är kostsamt att genomföra, då många förslag är konkreta och att detta skulle ha stor betydelse för ungdomarna.

Ledningskontoret har föreslagit avslag och att förslaget ska anses besvarat med dess utlåtande. De har ansett att förslaget bör avstyrkas av formella skäl och att det inte heller är rättvist med en sådan uppdelning. Kontoret påpekar dock att det kan bli långa handläggningstider med det beredningstvång som föreligger. Medborgarförslag har samma formella status som en motion och behandlas på samma sätt. Dock har det har från regeringen aviserats förenklingar i hanteringen av medborgarförslag (Ds 2005:58) vilka kontoret i korthet redogör för. Om detta förslag antas kommer det att gälla från årsskiftet och kommer förhoppningsvis att leda till en kortare handläggningstid.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande och aviserade förändringar i kommunallagen av reglerna för medborgarförslag.
  • Register