§ 57 Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25171
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 57
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare

- Erik Franssons (s) avsägelse 2006-03-28

Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i tekniska nämnden efter Erik Fransson (s) som avsagt sig uppdraget p.g.a. avflyttning från Gotland.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Erik Fransson (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

  • Som ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2006 års utgång utses: Kenth Lindqvist (s) Ansarve, Tofta, 621 98 Visby
  • Register