§ 64 Interpellation. Utbyggnad av begravningsplats för smådjur

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25164
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 64
Interpellation. Utbyggnad av begravningsplats för smådjur

KS 2006/0144-10

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Håkan Onsjö (m) om utbyggnad av begravningsplats för smådjur. Håkan Onsjö tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register