§ 65 Interpellation. Nulägesbeskrivning av Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25163
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 65
Interpellation. Nulägesbeskrivning av Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”

KS 2006/0141-90

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Lena Lind (mp) om nulägesbeskrivning av Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”. Lena Lind tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register