§ 68 Interpellation. Effekterna av den snörika vintern

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25160
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 68
Interpellation. Effekterna av den snörika vintern

KS 2005/0148-31

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Lars Thomsson om effekterna av den snörika vintern. Lars Thomsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register