§ 69 Interpellation. Skadliga halter av fluor i det gotländska dricksvattnet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25159
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 69
Interpellation. Skadliga halter av fluor i det gotländska dricksvattnet

KS 2005/0145-42

Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Jan Grimlund (mp) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om skadliga halter av fluor i det gotländska dricksvattnet. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Lilian Edwards (m) och Gösta Hult (c).

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register