§ 72 Enkel fråga

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25156
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 72
Enkel fråga

Enkel fråga ställdes av Hans-Erik Svensson (s) om avloppsledningen mellan Lärbro och Slite och ansvaret för iordningställande av mark efter entreprenörens arbete. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s).

Register