§ 73 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25155
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 73
Interpellationer; nya

- Länsstyrelsen 2006-04-04
 • Britt Ronsten (mp) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin ställa interpellation om att i kommunen anställa långtidsarbetslösa som s.k. ”jobbraggare” (KS 2006/0221-10)

 • Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) ställa interpellation om ökad tillgänglighet för funktionshindrade genom lättillgänglig information på skyltar i form av symbolspråk.
  (KS 2006/0219-83)

 • Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin (s) ställa interpellation om studentrabatt i kollektivtrafiken (KS 2006/0218-53 )

 • Lars Thomsson (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) ställa interpellation om den s.k. Gotlandsmodellen med avlopps-bevattningsdammar (KS 2006/0220-35)

 • Torgny Lihnell (mp) fick tillstånd att till både tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) och miljö- och hälsoskyddsnämnden ordförande Jan Grimlund (mp) ställa interpellation om konflikt gällande bevattnings­dammarna i Roma (KS 2006/0222-35)

  Kommunfullmäktiges beslut

 • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.
 • Register