2006-04-24, §§ 44-74

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25151
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2006-04-24

Register

Kommunfullmäktige 2006-04-24
Plats:
Sjöviksgården, Ljugarn
Tid: 13.00-19.45

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2006-05-05
Datum för anslags nedtagande 2006-05-26

Protokollet justerades av:
Sonia Landin (s) och Inger Harlevi (m)