BUN § 1

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24047

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 1
Ekonomigruppens beslut

Dnr 2006/019-04
BUFs Ekonomigrupp (BUNs presidium samt skoldirektören och ekonomichefen) hade 2006-01-16 erhållit rapporter angående BUNs preliminära bokslut för 2005 samt kommunledningskontorets planering över Styrprocess 2006.

Ekonomigruppen hade samtidigt behandlat förvaltningens kommentar till den rapport med ekonomisk statistik i jämförelse med vissa andra kommuner som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) s k ”Analysgrupp” har redovisat. Ekonomigruppen beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera rapporten med uppgifter ur Gymnasieavdelningens skrivelse till BUN i dec 2005 (med bl a jämförelser med riksprislistan, programpeng m m), samt att redovisa beslut som ekonomigruppen fattat under år 2005. Båda uppdragen hade utsänts med kallelsen till arbetsutskottets sammanträde.

Ekonomigruppen hade också erhållit en redovisning över efterfrågan, beläggningsgrad och platstillgång vid förskolorna i Visby. Rapporten hade godkänts av ekonomigruppen.

Ärendet hade kompletterats med en ytterligare en kommentar till Analysgruppens beräkningar. Kommentaren innehåller bl a en jämförelse mellan den s k ”Riksprislistan” och den programpeng som Gotlands kommun för de olika gymnasieprogrammen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ekonomigruppens beslut godkänns