BUN § 2

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24046

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 2
Policy för lägerskola (skolresa) , grundskolan

Dnr 2006/020-62
I 2 b kap. 5 § skollagen anges att utbildningen i förskoleklassen skall vara avgiftsfri. Till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året får dock kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer.

I 4 kap. 4 § skollagen anges att utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten rar dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.

Motsvarande bestämmelser gäller för de fristående skolorna 9 kap. 7 och 10 §§ skollagen.

I förarbetena till skollagen, prop. 1985/86:10, fick bestämmelserna ifråga sin nuvarande lydelse där det talas om obetydliga kostnader angående grundskolan och egna hjälpmedel för gymnasieskolan. Sistnämnda bestämmelse har genom prop. 1990/91 :85 snävats in till enstaka egna hjälpmedel. Praktiskt betydelselösa avsteg från principen om kostnadsfri utbildning får enligt förarbetena förekomma. Vidare sägs att det inte generellt går att säga vad som utgör en obetydlig kostnad. Huvudmannen tolkar bestämmelserna och gör en bedömning i varje enskilt fall.

Skolverket har i anslutning till Skollagens bestämmelser gjort följande bedömningar:

”Utbildningen skall vara avgiftsfri. Som ovan nämnts framgår dock av förarbetena att det i undantagsfall får förekomma obetydliga kostnader för eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom får eleverna i gymnasieskolan hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. Förarbets­uttalandena ger emellertid ingen närmare vägledning om vad som utgör en obetydlig kostnad eller vad bestämmelserna angående enstaka hjälpmedel innebär. Det är skolhuvudmannen som tolkar bestämmelserna och gör en bedömning i varje enskilt fall. --- För att bestämmelserna inte skall tolkas olika i kommunens skolor är det viktigt att kommunen bevakar att skollagens krav följs. Därför är det lämpligt om diskussioner förs mellan ansvarig nämnd i kommunen och rektorerna så att man når samsyn. ”

Skoldirektör Peter Molin hade i skrivelse 2006-01-16 lämnat följande förslag till policy att gälla för grundskolan:

Lägerskola, policy för förskoleklass, grundskola och särskola

A . En resa som anordnas av skolan som en del i utbildningen benämns Lägerskola. Beslut om lägerskola fattas av rektor. Skolan/lärarna ansvarar för innehållet i lägerskolan.

- Lägerskola kan helt eller delvis finansieras genom att eleverna själva arbetar ihop pengarna eller genom bidrag från organisation eller förening, t ex Majblomman, Föreningen Norden, idrotts-, föräldraförening eller annan förening.

- Lägerskola skall inte bekostas genom insamlingar från enskilda föräldrar eller vårdnadshavare, och ev bidrag från utomstående skall tillfalla gruppen som helhet.

B . En gemensamt anordnad resa som inte uppfyller Lägerskolans krav skall ske utanför skoltid. Skolan/lärarna är då inte ansvariga, och resan utgör inte en del i skolans undervisning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN fastställer policyn för lägerskola för förskoleklass, grundskola och särskola enligt skoldirektörens förslag.

    2. Beslutet gäller från och med höstterminens början 2006