BUN § 3

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24045

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 3
Medborgarförslag, vårdnadsbidrag för vård av egna barn.

Dnr KS 2005/0515-88; BUN 2005/013-69
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Gotlands kommun har kommuninvånaren D. M. anfört följande:

Den 1 januari inför Nacka kommun vårdnadsbidrag till föräldrar som vill vara hemma med sina barn. Detta bör vi ha på Gotland också.

Som motivering anför förslagställaren:

Genom att ge föräldrar lön för att vara hemma med sina egna barn skapar man en naturlig valfrihet att välja var man vill ha sina barn. Det borde bli billigare än att bygga förskoleplatser överallt.

KS har begärt BUN:s yttrande över medborgarförslaget. Sådant yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-03-01.

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande 2006-01-09 bl a följande:

… I Nacka kommun tillämpas ett system inom barnomsorgen som innebär att det råder i princip fri etableringsrätt för privata förskolor och familjedaghem under förutsättning att anordnaren uppfyller grundläggande villkor. Dessa villkor finns specificerade i särskilda auktarisations­regler.

Nacka kommun tillämpar vidare ett system med s k barnomsorgscheckar till vårdnads­havarna att användas inom kommunens förskoleverksamhet. En förutsättning för en anordnare att lösa in en sådan check är att anordnaren har F-skattsedel, och en förutsättning för att få F-skattsedel är att man bedöms bedriva näringsverksamhet. F-skatt får endast fysiska och juridiska personer som bedriver närings­verksamhet.

Med den skattelagstiftning som finns i dag är det inte möjligt för föräldrar att få F-skattsedel för att vårda sina egna barn . Av Skatteverkets anvisningar framgår följande:

…” Reglerna om vem som kan tilldelas F-skattsedel finns i 4 kap Skattebetalningslagen (SBL). Av 4 kap 7 § SBL framgår att den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet kan, efter ansökan, tilldelas F-skattsedel. För att en verksamhet ska räknas som näringsverksamhet krävs att den bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Näringsverksamhet i vissa fall

Att bedriva familjedaghem kan mycket väl vara näringsverksamhet. Det förutsätter att man har för avsikt att driva verksamheten på affärsmässiga grunder och att avsikten med familjedaghemmet är att sälja barnomsorgstjänster till föräldrar utanför familjekretsen. Om ett familjedaghem uppfyller kraven på näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening har det ingen betydelse om företagaren har sina egna barn hemma eller inte. Vad företagaren har valt för barnomsorg till sina barn är inte något som ingår när Skatteverket ska bedöma om det handlar om en näringsverksamhet eller inte.

Vård av egna barn

Men om avsikten med familjedaghemmet i första hand är att vårda sina egna barn, är det inte en näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening. Att vårda sina egna eller familjens barn är en privat angelägenhet och inte en förvärvsverksamhet som ska beskattas. Detta gäller även om kommunen eller annan betalar ut ersättning för att vårda det egna eller familjens barn.

Det vore alltså olagligt att bevilja F-skattesedel i de här fallen. För att det ska vara möjligt krävs att en politisk majoritet i riksdagen ändrar lagen. ”

Efter reformen om införande av maxtaxa och allmän förskola har Gotlands kommun tagit fasta på de pedagogiska ambitionerna i riksdagens beslut och byggt ut förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen så att alla barn i behov av plats nu kan erbjudas placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Viktiga frågor på Gotland har också varit att slå vakt om barnens sociala utveckling tillsammans med andra barn, och att förskolans personal skall inneha en bra kompetens. Jag bedömer att alla dessa faktorer har bättre förutsättningar att infrias inom den förskoleverksamhet som under de senaste åren byggts upp inom BUF.

Jag föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige avslår det aktuella medborgar­förslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN antar skoldirektörens skrivelse som nämndens yttrande i ärendet.