BUN § 6

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24042

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 6
Förlängning av gällande skolplan vår 2007

Skollagens 2 kap. § 8 föreskriver:

”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan.
Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen”

Nuvarande skolplan i Gotlands kommun antogs av kommunfullmäktige 2003-11-24 och gäller åren 2003-2006. Den upphör således att gälla samtidigt som nuvarande mandatperiod för kommunpolitikerna går ut.

Den kommande skolplanen bör utformas av politikerna i den kommande Barn- och utbildningsnämnden, som tillträder 2007-01-01. Samtidigt finns krav på att det i kommunen finns en skolplan även under början av år 2007.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN föreslår kommunstyrelsen besluta:

    1. Nuvarande skolplan förlängs att gälla under tiden 2007-01-01 t o m 2007‑06‑30

    2. Den därpå följande skolplanen skall gälla för tiden 2007-07-01 t o m 2011‑06‑30