BUN § 9

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24039

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 9
Samverkan Skoltrafik – Linjetrafik, organisation och budgetansvar

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN
Kfm behandlade i december 2001 den s k Samreseutredningen (Kf § 2001/166).

Kommunfullmäktiges beslutade

1. Förvaltningen av färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor (med undantag för resor i region- och rikssjukvård som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden) ska åvila tekniska nämnden fr.o.m. 1 januari 2002. Omdisponering av erforderliga medel mellan berörda nämnder och tekniska nämnden ska göras i budget för 2002.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i konsekvens med beslutet göra erforderliga ändringar i reglementena för berörda nämnder. Beslutet ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendet har aktualiserats under år 2005 i både Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden beslöt 2005-11-23 (TN § 2005/281):

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildnings­förvaltningen utarbeta en gemensam agenda för ärendets vidare hantering

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-12-14 (BUN § 2005/136):

1. En generell upphandling av skolskjutsar skall ske samtidigt med att TN genomför sin upphandling av kollektivtrafiken.
 1. BUN skall fatta slutligt beslut om ev överföring av det operativa ansvaret för skolskjutstrafiken senast i samband med anbudsvärderingen.
 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med TF utarbeta förslag till detaljorganisation och tidplan för BUNs och TNs beslut. Förslaget skall behandlas i BUN 2006-02-16.
 3. BUN beslutar att ärendet skall styras av en politisk styrgrupp med representation från TN och BUN.
Förvaltningschef Peter Molin hade utarbetat ett förslag till detaljorganisation och upphandlingsprocess med tidplan enligt BUNs beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer detaljorganisation och tidplan enligt följande:

  B. Detaljorganisation 2. Styrgrupp (enl BUN p 4 ovan): BUNs ordf och 1:e v ordf samt Björn Dahlström som repr för oppositionen, TNs presidium 3. Projektgrupp/Arbetsgrupp: Per Arne Johnson, Per Westholm, Skolskjuts­samordnarna (4 pers), representanter för rektorskåren, representant för Upphandlarna, ev utomstående konsult 4. Ev ytterligare områdes- eller funktionsinriktade arbetsgrupper B. Upphandlingsprocess med tidplan

  Upphandlingsprocessen bör omfatta följande moment (preliminär planering):

  Tidpunkt

  Aktivitet

  Anm

  1.

  feb –06

  till jun –06

  Inventering av transportbehov, kollektivtrafik och skolskjutsar, hela ön.

  Under hänsynstagande till ev förändringar i skolorganisa­tionen f o m hösten – 08.

  Inventeringarna sker inom BUF resp TF, men vägs samman i en särskild projekt­grupp.

  2.

  jun –06

  till okt –06

  Utarbetande av Förfrågningsunderlag

  I samråd med Upphandlarna. Ev ändringar ifråga om standard anges i olika Alternativ.

  3.

  nov –07

  Parallella beslut i TN och BUN om

  Förfrågningsunderlag , inkl beslut om alternativ ifråga om standard.

  4.

  jan –07

  Upphandlingen annonseras.

  Enl LOU

  5.

  jan-mar (april?) –07

  Upphandlingsperiod (Anbudstid)

  Minst 52 dagar enl LOU

  6.

  juni – 07

  till sep – 07

  Anbudsvärdering

  Anbudsvärdering sker inom BUF resp TF, men sammanvägs i en särskild projekt­grupp.

  7.

  sep –07

  Slutligt beslut om organisatorisk tillhörighet

  Parallella beslut i TN och BUN

  8.

  okt –07

  MBL-förhandling enl MBL § 38

  Innan beslut om antagande av entreprenörer

  9.

  nov –07

  Parallella beslut i BUN och TN

  Antagande av entreprenörer

  10.

  dec –07

  till aug –08

  Förberedelser och detaljplanering

  Entreprenörer och rektorer i samråd med TF och BUF

  11.

  aug –08

  Ny skjutsorganisation träder i kraft.

  Fr o m höstturlistan resp skolstart.