BUN § 10

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24038

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 10
Antagande av anbud, AV-service, (Upphandling 029-10)

Dnr 2005/151-05
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2004 planerat för att upphandla sitt löpande behov av service och reparation på audiovisuell utrustning. Fram till hösten 2004 har denna service givits i kommunal regi genom två tjänster som AV-tekniker, varav en tjänst varit finansierad av de kommunala gymnasieskolorna och en tjänst anslagsfinansierad på Utvecklingsavdelningen för förskolornas och grundskolors behov. Dessa tjänster upphörde hösten 2004 och har inte återbesatts. Utöver detta finns en halvtidstjänst som AV-tekniker stationerad i Burgsvik anställd av BUF för mindre underhållarbeten inom detta område. Denna tjänst är inte berörd av den aktuella upphandlingen.

Arbetsutskottet hade behandlat ärendet 2005-11-02 (Au § 110) varvid förvaltningen gavs i uppdrag att fortsätta upphandlingen enligt tidsplan och återkomma till BUN med förslag till beslut.

Planerings- och försörjningsavdelningen och utvecklingsavdelningen hade i samarbete med Upphandlarna vid KSK fortsatt att handlägga processen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN uppdrar åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet 2006‑03‑08.