BUN § 12

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24036

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 12
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

Inbjudan till Öppet Hus på Konstfack, Stockholm 30 januari 2006

2.

Inbjudan från Myndigheten för Skolutveckling till konferens Interkulturell skolutveckling i praktik och teori, Huddinge 2006-03-23.

3.

Öhrlings/Pricewater m fl: Revisionsrapport – Granskning av psykiatrin, Gotlands k:n

4.

SCBs tabeller över Statsbidrag till personalförstärkning i förskola bidragsåret 2006

5.

05-11-21

Skolverkets rapport Plats utan oskäligt dröjsmål, Rapport 267)

6.

05-11-28

Kf § 203: Budget 2006 och strategisk plan 2006-08. Dnr 2005/049-04

7.

05-12-01

Minnesanteckningar från IT-team BUF

8.

05-12-06

AMV: avslutande av ärende, Lännaskolan. Dnr 2005/051-69

9.

05-12-06

AMV: avslutande av ärende, Södervärnsskolan. Dnr 2004/093-63

10.

05-12-07

AMV: inspektionsmeddelande, Klinteskolan. Dnr 2005/051-69

11.

05-12-07

Skrivelse från Spec ped Inst: Fördelning av SIS-medel 2006. Dnr 2005/116-60

12.

05-12-09

Skolverket: påminnelse om uppgiftsinsamling, skolstatistik. Dnr 2005/054-60

13.

05-11-11

SKL: A 05:76; Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33)

14.

05-11-11

SKL: A 05:77; Rätten att sätta och utvärdera betyg (Ds 2005:35)

15.

05-11-11

SKL: A 05:78; Framställan ang erforderliga insatser för den kommunala uppföljningsverksamheten ( Skollagen 1:18)

16.

05-12-12

Skrivelse från H-I Påhlsson ang skolfotografering jämte svar från BUNs ordf.

17.

05-12-13

Skrivelse från Freddy Sirland: Information ang brandskyddsarbetet. Dnr 2005/041-60

18.

05-12-15

SCB: Prel uppgifter ang förskola och familjedaghem.

19.

05-12-15

Skolverket: Beslutsmeddelande om fastställande av statsbidrag till personal­förstärk­ningar i förskolan 2006 (SFS 2005:23)

20.

05-12-16

Minnesanteckningar från IT-team BUF

21.

05-12-20

Skrivelse från Ledningskontoret ang planering för arbetet med Struktur 2007

22.

05-12-21

Mailkorrespondens m m ang tjänstetillsättning vid Högbyskolan. Dnr 2005/165-02

23.

05-12-21

Skrivelse från Ekonomichef E. Österdahl ang förändrat elevbidrag till fristående gymnasieskolor 2005. Dnr 2003/063-64

24.

05-12-21

Skolverket: Fastställande av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 2006

25.

05-12-22

Brev till skoldirektör Peter Molin från Delfinskolan i Lärbro. Dnr 2005/070-63

26.

05-12-22

SCB: sammanställning över slutbetyg från grundskolan vt 2005

27.

05-12-23

Skrivelse från Lst, Gotlands Län ang omställningsmedel för kommunal vuxenutbildning

28.

05-12-27

Skolverket: Skolverkets utbildningsinspektion år 2004

29.

05-12-30

Inbjudan till Brittis Benzler till Elevforum, Lännaskolan 2006-03-14. Dnr 2006/001-62

30.

06-01-03

SKLs cirkulär 2006:3 ang Ny livsmedelslagstiftning fr o m 2006-01-01

31.

06-01-15

Mail till skoldirektör Peter Molin ang samarbete mellan BUF-BUP.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna