BUN § 13

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24035

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 13

Årsredovisning 2005

Dnr 2006/018-04
Enligt ledningskontorets anvisningar skall bokslut och årsredovisning för år 2005 innehålla årsredovisning, förvaltningsberättelse samt förslag till överföring av resultat 2006 och omfatta huvud­områdena verksamhet, ekonomi och personal.

Skoldirektör Peter Molin, ekonomichef Elisabeth Österdahl lämnade redogjorde för innehållet i 2005 år bokslut.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en ekonomi i balans. Resultatet är kvittot efter flera års träget arbete att an­passa verksamhetens kostnader till tilldelad budget genom neddragningar, bl a genom anpassning av under­visningsorganisationen till elevtalen. Detta har inneburit fortsatt mycket stor press på såväl barn, elever, vuxenstuderande som på medarbetarna. Samtidigt har också vissa av BUFs i övrigt goda verksamhetsresultat för­sämrats. Sjuktalen ligger fortfarande inom bland annat förskola och fritidshem på en oacceptabelt hög nivå. Det slutliga resultatet, inklusive förändringen i semesterlöne­skulden, blev 7 414 kkr.

BUFs resultat är, liksom tidigare år, sammantaget goda och andelen elever som lämnat grundskolan med behörighet till gymnasieskolan har ökat. Men trots att de gotländska resultaten samman­taget hävdar sig väl i en riksjämförelse nås inte de högt ställda nationella och kommunala målen. Skillnaden i resultat mellan rektorsområdena indikerar också brister i likvärdig­heten över ön.

De kommunala gymnasieskolorna har de senaste åren visat ständigt förbättrade resultat. Årets kvali­tetsredovisningar visar resultatförsämringar för ett antal program vilket i första hand kan förklaras med att resurserna per elev minskat de senaste tre åren. Detta tillsam­mans med att de första stora elevkul­larna kommit in i gymnasieskolan har inneburit större grupper och mindre resurser att dela på för ele­ver som har svårigheter att klara en gymna­sieutbildning.

Rektorerna Anne Svensson, Inger Dahl, Sten Sandberg och Nils-Göran Gottlander rapporterade om hur man arbetat med 2005 års budget och verksamhetsuppföljning inom respektive rektorsområde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN godkänner årsredovisningen samt innehållet i skoldirektörens sammanfattande nämndskrivelse.

  2. Skoldirektören och BUNs ordf ges i uppdrag att utforma den slutliga lydelsen av nämndskrivelsen samt att hos kommunstyrelsen begära att 2005 års resultat överförs till 2006 års budget.

  3. De skolområden el motsvarande som uppvisar underskott ges i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan för ekonomisk balans i samband med månadsrapporten för mars

  4. Förvaltningen ges i uppdrag att

  ° i samband med månadsrapporten för mars precisera ev tillkommande obudgeterade kostnader 2006, samt snarast låta förskolerektorerna som visat underskott redovisa åtgärdsplaner till Ekonomigruppen

  ° återkomma till BUN med en rapport av den ännu ej färdigställda rapporten angående omorganisation vid Hablingbo/Havdhems skolor samt Träkumla/Stenkumla skolor

  ° analysera orsakerna till den bristfälliga måluppfyllelsen vid vissa skolor, samt redovisa en åtgärdsplan för hur skolornas måluppfyllelse skall förbättras

  5. Förvaltningens redovisning av implementeringen av införandet av Individuella Utvecklingsplaner, IUP, godkänns

  6. Förvaltningens redovisning av utbyggnaden av den allmänna förskolan godkänns.