SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2002-06-26

 
Dnr TN 2002/1132 51

TN § 180 Skrotbilskampanj

Tekniska förvaltningen 2002 05 31
Au § 156

Stiftelsen Håll Sverige rent driver i hela riket skrotbilskampanjer. Målet för stiftelsen är att genomföra kampanjer i alla Sveriges kommuner. Gotlands kommun har nu erbjudits att delta.

Stiftelsen svarar för 90 % av kostnaderna och kommunen för 10% vilket bedöms motsvara ca 100 000:- kr. De resurser som krävs av kommunen är utbetalning av räkningar för hämtning och skrotning av bilarna. I övrigt svarar stiftelsen för allt arbete. Stiftelsen betalar ut ett förskott till kommunen från vilket avräkning skall ske för verkligt utbetalt belopp.

Stiftelsen bedömer att det finns ca 1 500 skrotbilar inom kommunen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

  • Att kommunen skall delta i stiftelsen Håll Sverige rents skrotbilskampanj.
  • Att kostnaden 100 000 kronor skall belasta verksamhet 327 parkeringsbevakning.
_____

Tekniska nämndens beslut

  • Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Stiftelsen Håll Sverige rent