BN § 34 TINGSTÄDE VATTENSKYDDSOMRÅDE- Remiss från tekniska förvaltningen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/23903
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-02-08

BN § 34
TINGSTÄDE VATTENSKYDDSOMRÅDE- Remiss från tekniska förvaltningen

Dnr 55233-45
Au§ 81
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden har ingen erinran mot föreslaget vattenskyddsområde för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt
ÄRENDEBESKRIVNING

Tekniska nämnden har beslutat att innan nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att anta skyddsplan och skyddsbestämmelser för Tingstäde ytvattentäkt och grundvattentäkt, ska förslaget remitteras till bl.a. byggnadsnämnden.

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda ytvattentäkten Tingstäde träsk och grund-vattentillgångarna i området. Tingstäde träsk är mycket viktig för Visbys och Gotlands vatten-försörjning. Av förbrukningen år 2001 av kommunalt hushållsvatten svarade Tingstäde träsk för 0,5 milj. m3 av den totala förbrukningen på ca 3,0 milj. m3. Den grundvattentäkt som ingår förser Tingstäde samhälle med dricksvatten.

Den upprättade skyddsplanen är anpassad till de allmänna råd för skydd av vattentäkter, vilka ingår i Naturvårdsverkets handbok 2003:6. I skyddsplanens sammanfattning anges att i stort sett är förutsättningarna goda att skydda Tingstäde träsk för föroreningar från mänsklig aktivitet.

Vattenskyddsområdet har avgränsats så att det i stort sett är liktydigt med tillrinningsområdet till sjön.

Det förslag till skyddsföreskrifter som har upprättats innebär bl.a. att det inom vattenområdet Tingstäde träsk inte är tillåtet att hantera petroleumprodukter eller kemikalier, utan tillstånd av miljö och hälsoskyddsnämnden. Motorbåt, förutom eldriven sådan, får inte framföras, så inte heller motorfordon på sjöns is. För övrigt ingår ett antal olika bestämmelser som ska reglera verksamheter vilka negativt kan påverka vattenkvalitén.

Det yttre vattenskyddsområdet når in över område av File Hajdar som SGU (Sverige geologiska undersökning) har förklarat som riksintresse för mineralhantering, enligt 3 kap 7 § miljöbalken. Kalkstensbrytning får dock ske till de nivåer som länsstyrelsen (eller motsvar-ande myndighet) kan komma att fastställa. Täktverksamheten ska emellertid ske på sådant sätt att grundvattnet inte leds bort om det kan tillgodogöras vattentäkten. Den ska också utföras så att förorening av grundvattnet inte sker.

STADSARKITEKTKONTORETS SYNPUNKTER

Nya avloppsanordningar får inte anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta gäller både yttre och inre vattenskyddsområde. Detta innebär inte någon förändring från gällande rutiner vid förhandsförfrågan. Vid sådan lokaliseringsbedömning inom vatten-skyddsområden remitteras alltid ärendet till miljö och hälsoskyddsnämnden för granskning.

För övrigt anser stadsarkitektkontoret att det enbart är positivt att denna viktiga vattentäkt får ett fastställt skyddsområde.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register