Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riktlinjer för övernattning i skolor, gymnastiksalar och liknande byggnader

- Lokalerna skall vara försedda med automatiskt utrymningslarm.

- Rökdetektorer ska finnas installerade i utrymmen för sovande och i utrymningsvägar.

- Manuella larmtryckknappar skall finnas placerade i anslutning till utgång.

- Utrymningslarmet uppfattas tydligt i lokalerna. (minst 75dB där sovande har sitt   huvud)
- Lokalerna ska vara utrustade med utrymningsplaner.

- Utrymningsvägar inte är blockerade på grund av att skolverksamhet ej pågår.

- Brandredskap ska vara lätt åtkomliga.

- Vägledande markering enligt AFS 2008:13 finns i sådan omfattning att utrymning inte   hindras av svårigheter att orientera sig i byggnaden.

- I skolsalar där brandfarlig vara/gas förvaras får ingen övernattning förekomma.

- Utrymning skall kunna ske utan hjälp av räddningstjänsten.