§ 225 Kommunfullmäktiges annonsering 2006

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22928
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2005-12-12

KF § 225
Kommunfullmäktiges annonsering 2006

Enligt kommunallagen kap 5 § 10 skall uppgift om tid och plats för ett sammanträde med kommunfullmäktige, minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.
Kommunfullmäktiges beslut
  • Kallelse och föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträden 2006 annonseras i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.