BUN § 116

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22845

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 116
Omställningsutbildning av barnskötare till förskollärare

Dnr BUN 2004/057-02, BUN 2004/143-02
En kommun som har rätt till statsbidrag enligt Förordningen ( 2001:160 ) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, familjedaghem, öppen förskola och fritidshem. BUN behandlade vid sitt sammanträde ärendet 2005-06-08 (BUN § 69). Vid samma tillfälle behandlades också Personalplan för förskole­verksamheten, (BUN § 05/65), varvid bl a beslöts: .

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda olika finansieringsförslag för en 60 p. för­skollärarutbildning enligt Jönköpingsmodellen inom ram för arbetet med intern­budget 2006.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med internbudget 2006 utreda hur man kan erbjuda en bredare vidareut­bildning för personal inom förskolan inom ram.

I skrivelse från utvecklingsavdelningen till BUN 2005-10-31 anförs bl a följande:

Myndigheten för skolutveckling har erbjudit Gotlands kommun ett utvecklings­samarbete med syfte att stödja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. BUN har uppdragit åt skoldirektör Peter Molin att acceptera erbjudandet, vilket har skett. BUF har framfört en önskan om att även fritidshemmen skall innefattas i erbjudandet, som avser stödjande insatser i form av nätverks­byggen och seminarieserier för rektorer, förskollärare med flera som arbetar med kvalitetsredovisning. Upptakten för detta kvalitetsarbete, med nätverksbyggen och seminarier­/föreläsningar, beräknas äga rum vid vårterminens början 2006..

Rektorernas uppfattning är att föreslagen 60 poängsutbildning enligt sk Jönköpingsmodellen ej bör genomföras. Skälen för detta är att en sådan utbildning är krävande både för ekonomin och för deltagarna. Gotland kommer också att under åren 2007 – 2008 examinera 50 – talet lärare som genomgått utbildning med sannolik inriktning mot förskola. Vidare har uppdrag att utarbeta modeller för validering och tillgodoräknande av vissa kunskaper och erfarenheter rörande barnskötare och undersköterskor lagts på tre av landets universitet och högskolor. BUF:s bedömning är att resultatet av detta uppdrag bör inväntas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Beslut om omställningsutbildning hänskjuts till efter att högskolorna har genomfört uppdraget att utarbeta modeller för validering och tillgodoräknande av vissa kunskaper och erfarenheter för barnskötare.