BUN § 117

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22844

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 117
Skolbarnsomsorg för särskolans elever

BUN §05/71
BUN gav i samband med behandlingen av budget 2006 och flerårsplan 2006-2010 förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till samordning av fritidsbidrag och elevbidrag. Förslaget skulle avse belopp inom ram och beakta särskoleelevernas behov.

Ett syfte med samordningen var att rektor lättare ska kunna samordna personal och integrera de båda verksamheterna, eftersom de barn som är inskrivna i förskoleklass och grundskola är oftast även inskrivna på fritidshemmet. I nuvarande beräkningsmodell till fritidshemmen utgår man från volymtimmar, det vill säga 19,5 timmar = ett heltidsbarn = ett á-pris. Elevbidragets beräknings­modell utgår från antal elever. En arbetsgrupp vid ekonomiavdelningen har genomfört utredningen i samarbete med fem av grundskolans rektorer.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2005-06-08 att bibehålla det hittillsvarande fördelningssystemet för elevbidrag till fritidshem. Förvaltningen gavs samtidigt i uppdrag att se över skolbarnsomsorgen för särskoleelever och återkomma med ev förslag till förbättringar.

Tf särskolechef Håkan Edlund föreslår i skrivelse 2005-10-21 att elevpengen till särskolans elever i skolbarnsomsorg förstärks. I skrivelsen föreslås också fördelning av vissa ansvarsfrågor mellan särskolan och grundskolans.

Arbetsutskottet gav vid sitt sammanträde 2005-11-02 f örvaltningen i uppdrag att till BUN 2005-11-16 komplettera ärendet på vissa punkter.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Elevpengen för särskolans träningsskoleelever i skolbarns­omsorg samt elever i särskolans förskoleklass Rödhaken vid Norrbackaskolan fastställs till fyra gånger gällande a´pris för barn i skolbarnsomsorg. Åtgärden skall finansieras genom omfördelning av befintliga medel inom ramen för skolbarnsomsorgen.

    2. Frågan om elevpeng för särskolans övriga elever i skolbarnsomsorg skall behandlas i samband med budget 2007 och flerårsplan 2007-2011 (mars 2006)

    3. BUN anför inga erinringar mot föreslagen ansvarsfördelning mellan särskola och grundskola