BUN § 118

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22843

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 118
Internbudget 2006 

Dnr 2005/049-04
BUN § 05/93
Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade utarbetat ett diskussionsunderlag med förslag inför BUNs behandling av ärendet. I diskussionsunderlaget redovisas följande beträffande beräkningen av BUNs ram för år 2006:

RAM 2006

1 096 423 tkr

exkl löneuppräkning

FÖRSLAG 2006

1 111 548 tkr

exkl löneuppräkning

Differens

15 125 tkr

Med gällande resursfördelningsmodeller som grund föreligger således en diskrepans mellan ram och förslag på ca 14,5 mkr. 2006 års ram är fortfarande preliminär men får i dagsläget gälla som faktisk. Ramen är beräknad på följande sätt:

 • 2005 års ram 1 089 485 tkr
 • ramtillskott + 17 000 tkr
 • indexuppräkning (städ, KSK) + 4 699 tkr
 • strukturell besparing - 10 000 tkr
 • besparing löneadministration - 4 658 tkr

§ övriga justeringar - 103 tkr

Summa ram 2006 1 096 423 tkr (nettotillskott = 6 938 tkr)

I diskussionsunderlaget redovisas bl a följande:

1. Barnomsorg

 • - Förslaget baseras på gällande modell för fördelning av resurser, a´pris för förskola, fritidshem och familjedaghem. Totalt beräknas antalet heltidsbarn minska med 30 i fritidshem, 71 i familjedaghem samt öka med 13 i förskolan, total minskning 87 heltidsbarn 2006 jämfört budget 2005. Beräknat minskat anslag ca 4,5 mkr.
 • - Förslaget omfattar ersättning för skolbarnsomsorg för elever i särskolans träningsskola och förskoleklasselever på Rödhaken med fyra gånger a´priset för skolbarnsomsorg..
 • - Förslaget omfattar tillägg för barn < 2½ år, finansierat med statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan (de s k Hallengrenpengarna) 9 280 tkr
 • - Förslaget omfattar inte en utökning av a´priset för förskola med anslag till vaktmästare 488,70 kr/ heltidsbarn och inventarier 200 kr/ heltidsbarn, total kostnad 1,5 mkr.
 • - Förslaget innebär inte att kvalitetsbidraget på 2,3 mkr frigörs för annan användning än den nuvarande. Statsbidraget skall även år 2006 finansiera tjänster med ca 900 tkr och resterande del ca 1,4 mkr får finansiera flöden.

2. F-9
 • - Förslaget baseras på gällande modell för fördelning av resurser med principen om elevbidrag för förskoleklass till år 9 i grundskolan. Elevminskningen 2006 beräknas till ca 400 elever, minskad kostnad enl flödesmodellen ca 14 mkr varav 6 mkr avräknas det strukturella betinget 2006.
 • - Förslaget innehåller förstärkning av anslaget till skolor med regionalt stöd med 2,8 mkr. Skolor som erhåller förstärkt anslag 2006 är Fårö, Gothem, Hogrän, När och Stånga (f-klass), Fårö, Gothem, Hogrän, När, Eksta, Endre, Kräklingbo, Rone och Öja (år 1-6), Fårösund och Länna (år 7-9) och Fårö, Gothem, När och Stånga (fritidshem). Kostnaden för det ökade behovet av regionalt stöd finansieras dels med de s k Wärnerssonpengarna (1 mkr) och dels genom att ingå med 1,8 mkr i det generella sparbetinget.
 • - Förslaget innehåller förstärkning av anslaget till skolskjutsar med 3,8 mkr.
 • - Förslaget innehåller förstärkning av anslaget till resursskolor med 1,2 mkr för fem platser på Mattisskolan. Vidare innehåller förslaget en anpassning av anslagen till Balderskolan och Delfinen till den verksamhet som bedöms finnas behov för 2006, minskat anslag med ca 1 mkr.
 • - I förslaget har kostnadsökningen för skolskjutsar och resursskolor finansierats genom att anslaget till elevbidraget har reducerats med motsvarande belopp ca 4 mkr
 • - Anslaget till regionalt stöd för vaktmästare har reducerats med 160 tkr i förslaget.
3. Gymnasieskolan
 • - Förslaget bygger på tidigare beslut om 2006 års programpeng
 • - Förslaget tar hänsyn till de elevökningar som beräknas för 2006 med sammantaget 217 elever med en kostnadsökning på ca 11 mkr
 • - Förslaget omfattar en kostnadsökning för ny programpeng med 2 171 tkr varav 1 645 tkr avser kostnader i den kommunala skolan och 526 tkr kostnader för ökat bidrag till den fristående gymnasieskolan.
 • - Förslaget innefattar 500 tkr i anslag för profiler i SP och NV-programmen inom bild och musik
 • - Förslaget omfattar ökat anslag till Individuella programmet för övergång till programpeng och elevökningar med 859 tkr
4. Vuxenutbildning
 • - Förslaget innehåller ingen kostnadsuppräkning (exkl löner) för den kommunala vuxenutbildningen
5. Särskolan
 • - Förslaget innebär oförändrade principer för ”Wärnersson” 2006, vilket innebär att 2 mkr avsätts av statsbidraget i extra anslag för LASS/LSS.
 • - Förslaget innebär en ett ökat anslag med 500 tkr för fler elever i gymnasiesärskolan.
6. Kulturskolan
 • - Förslaget innebär oförändrad principer för ”Wärnersson” 2006 vilket innebär att 750 tkr avsätts projektet "Kultur i skolan"

7. Övrigt

 •  Lokalkostnaderna uppgår till ca 188 mkr vilket är ca 12,5 mkr mer än 2005.Hela kostnadsökningen utgörs av hyresökningar, beroende på OVK, nybyggnationer, tidigare ej medtagna objekt samt övriga hyresjusteringar. I förslaget finns ingen buffert avsatt för ev tillkommande lokalkostnader 2006.
 •  Föräldrastöd enl BUN beslut 1,0 mkr finansieras inom ram
 •  Rehab/anpassning BUN beslut 0,5 mkr, finansieras inom ram
 •  Löneskillnader för chefer som återgår i grundtjänst , Bun beslut 0,3 tkr, finansieras inom ram
 •  Gåvoläromedel enl BUN beslut 0,2 mkr, finansieras inom ram
 •  Anslaget till resursavdelningen reduceras med 700 tkr enl ”Flödesmodellen”
 •  Anslaget till löner på staben reduceras med 1 mkr
 •  Anslaget till ledningsresursen för förskole- och skolverksamheten F-9 beräknas med skoldirektörens förslag till RMO-och rektorsorganisation som grund.
 •  Ett generellt sparbeting fördelas på samtliga skolformer och den centrala administrationen på sammanlagt 2 500 tkr, vilket motsvarar 0,21 %.
8. Strukturella besparingar

Plan för strukturella besparingar 2006:

Skolorganisation

 • Stenkumla ht-05
 • Halla ht-05
 • Hejde ht-05
 • Barlingbo ht-06
 • Förskolan Solstrålen ht -06

Övriga lokaler

 • Hyror
 • Städ

1 343 tkr

1 193 tkr

verkställt

verkställt

Fenomenalen

900 tkr

verkställt

Ledningsorganisationen

571 tkr

verkställt

Grundskolan

6 000 tkr

verkställt

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Investeringsbudget

  1. BUN fastställer följande investeringsbudget 2006:

  Investering enligt KF:s beslut § 114 2005-06-22, Lännaskolan, innefattande ped. proj. samordnare, 500 tkr

  12 000 tkr

  Lännaskolan, möbler och utrustning

  1 000 tkr

  Kräklingbo skola

  7 500 tkr

  Kräklingbo skola, möbler och utrustning

  350 tkr

  Pott för bygg-inventarier att fördela av BUN

  25 000 tkr

  Summa BUN

  45 850 tkr

  Förslag till fördelning av pott för bygg-inventarier

  25 000 tkr

  Säkerhetsutrustning/handikappåtgärder

  1 500 tkr

  Övriga bygginvesteringar/anpassningar

  3 250 tkr

  Skol- och förskolegårdar

  1 500 tkr

  Endre skola, möbler och utrustning

  200 tkr

  Möbler och utrustning nya förskoleavdelningar

  1 000 tkr

  Alléskolan, parkering och dränering gård

  550 tkr

  Etapp 4/F-huset, pedagogisk proj. samordnare

  250 tkr

  NO-salar

  1 500 tkr

  Kostverksamheten, utrustning/reinvestering/anpassn.

  900 tkr

  IT-undervisning

  4 000 tkr

  IT-ledning/administration

  1 500 tkr

  Återanskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för förskola, grundskola och särskola

  1 750 tkr

  Återanskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för gymnasiet/kom-vux

  1 250 tkr

  Undervisningsmaterial för gymnasiet/kom-vux

  1 750 tkr

  Undervisningsmaterial för grundskola/särskolan

  500 tkr

  Renovering av möbler, Arbetscentrum

  450 tkr

  Instrument, Kulturskolan

  150 tkr

  Tilläggskostnader investering i PU/OVK och verksamhetsanpassning Endre skola

  2 000 tkr

  Matsal CPG

  1 000 tkr

  2. Driftbudget 2006

  BUN fastställer driftbudget 2006 enligt framlagt förslag.