BUN § 119

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22842

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 119
Enkät ang barnomsorg på obekväm arbetstid

KS dnr 2004/0508-88; BUN dnr 2005/001-88
Au § 2005/38
I en motion till kommunfullmäktige har Carina Grönhagen, Lilian Virgin och Christer Engelhardt föreslagit att Gotlands kommun anpassar förskoleverksam­heten även för obekväm arbetstid som kvällar, helger och nätter. BUNs au behandlade motionen i samband med budgetberedningen 16-17 mars 2005. Skoldirektör Peter Molin anförde i yttrande följande:

Skollagen kap 2 a anger inte någon skyldighet för kommunen att anordna förskole­verksamhet under obekväm arbetstid. Skolverket har i en tidigare tolkning meddelat att kommunerna kan ha ett sådant ansvar. Enligt Kommunförbundet är inte kommunerna tvingade att erbjuda förskoleverksamhet under obekväm arbetstid men har rätt att besluta om det som en utökad service.

Frågan om förskoleverksamhet under obekväm arbetstid har behandlats vid budget­bered­ningen 16-17 mars inom ramen för BUN:s ordinarie behandling av budget 2006 med flerårsplan. Budgetberedningen tog vid detta tillfälle inte ställning till själva sakfrågan utan anser att frågan måste bli föremål för en djupare utredning som kopplas till de ekonomiska förutsättningarna. En sådan har inte varit möjlig att genomföra under den korta tid som stått tillbuds för besvarande av denna motion. Budget­bered­­ningen beslutade därför att ge förvaltningen i uppdrag att hösten 2005 redovisa förslag till enkät som inom ramen för den ordinarie föräldraenkäten belyser efterfrågan av förskole­verksamhet under obekväm arbetstid.

Frågan kommer således att behandlas i BUN under hösten 2005. Jag föreslår att kommun­styrelsen förklarar att motionen är besvarad med föreliggande yttrande, samtidigt som BUN ges i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att anordna barnomsorg under obekväm arbetstid senast i samband med BUN-sammanträdet 2005-11-16.

Arbetsutskottet hade 2005-11-02 gett förvaltningen ges i uppdrag att utifrån diskussionen i AU komplettera enkäten. Efter komplettering hade presidiet av tidsskäl godkänt enkäten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner presidiets åtgärd.