BUN § 120

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22841

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 120
Barn- och utbildningsnämndens ”Styrkort”

Dnr 2004/151-69
Au § 89, BUN § 113
Enligt kommunens regler för styrning och kontroll skall målstyrning ske enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmål, framgångsfaktorer och styrtal tas fram inom olika perspektiv utifrån organisationens vision och strategier enligt nedanstående steg.

Med ”balanserade” avses att styrning och uppföljning sker flerdimensionellt utifrån flera perspektiv. Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten varför balans mellan de olika perspektiven eftersträvas. Perspektiven påverkar varandra på olika sätt varför flera orsak-verkan samband kan identifieras mellan följande perspektiv:

  •  Ekonomi
  •  Brukare/kunder
  •  Medarbetare/ledare
  •  Processer
  •  Samhälle

Utredningssekreterare Gunilla Carlsson samt kvalitetsutvecklarna Lotten v Heijne och Ritva Norrby införandet av ”Styrkort” som planeringsinstrument och om processen att utforma BUNs styrkort. Arbetsutskottet hade 2005-09-05 utarbetat ett preliminärt underlag till styrkort för BUN och förvaltningsstaben (avdelningscheferna vid BUF) samt representanter för rektorskåren hade 2005-09-26 arbetat med att utforma ett eget utkast till styrkort.

BUN hade vid sitt sammanträde 2005-10-12 beslutat fastställa Verksamhetsidé, Grundläggande värderingar, Strategier samt Mål och framgångsfaktorer för de olika perspektiven.

Inför BUN-sammanträdet 2005-11-16 hade förvaltningen även utarbetat förslag till styrkortets styrtal, uppföljningsmetoder och åtgärder.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer efter vissa justeringar framlagt förslag till styrtal, uppföljningsmetoder och åtgärder.