BUN § 125

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22836

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 125
BUN-TEMA: Gymnasiereformen

I Utbildningsdepartementets propositionen 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan föreslås ändringar i skollagens (1985:1100) bestämmelser om gymnasieskolan. Bland reformens förslag kan nämnas följande:

Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg och en gymnasieexamen införs. Gymnasiearbete ersätter det nuvarande projektarbetet och historia blir ett nytt kärnämne som omfattar 50 gymnasiepoäng. I övrigt bör kurser, med undantag av vissa kärnämneskurser, ha ett omfång på minst 100 gymnasiepoäng. Reformen syftar till ökad kvalitet på de individuella programmen och möjligheterna till frisökning, (att söka till utbildning i annan kommun) skall öka. Lärlingsutbildningen moderniseras. Lokala kurser bör kvalitetssäkras genom att Skolverket prövar och fastställer dem. Beslut angående gymnasiereformen beräknas kunna fattas under våren 2006.

Gymnasiechef Alf Nilsson och rektorerna Charlotte Lilja, Lars Nordahl, Inger Hägg, Bengt Larsson, Thomas Koch och Jan Svensson lämnade en utförlig information om propositionen och dess konsekvenser för den gymnasiala utbildningen på Gotland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs till handlingarna