BUN § 93

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22805

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 93
Internbudget och investeringsbudget 2006

Dnr 2005/049-04 Au § 90
Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade 2005-06-22 frågan om Strategisk plan och Budget 2006-2008 (KF § 2005/114). Fullmäktigebeslutet innebär följande förslag:

Förslaget till investeringsbudget omfattar 249 885 tkr, varav 66 500 tkr avser ej skattefinansierade investeringar.
Förslaget till driftbudget: Kommunstyrelsens förslag till ramar innebär att nämnderna, genom senare fördelning, kompenseras för höjningar av kommuninterna priser (d.v.s. hyror, städ och kommungemensamma system) men inte andra prishöjningar. För faktiska prishöjningar i externa avtal kompenseras dock barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden; beloppet är beräknat till 10,6 mnkr. Som tills vidare ofördelad prisökningsreserv har upptagits 22,4 mnkr. Ingen schablonmässig uppräkning av anslag för bidrag görs. Utan att nu fördelas upptas 70 mnkr i s.k. personalkostnadsreserv. Ramarna för personalkostnaderna kommer emellertid ytterligare att justeras till följd av genomförande av den samordnade löneadministrationen.
Kommunens totalram ökas med totalt 85,3 mnkr, men minskas också för beslutat beting avseende strukturella förändringar motsvarande 33,3 mnkr 2006. För BUN gäller att ramen ökas med 20 mnkr och minskas med 10 mnkr (strukturellt besparingsprogram).

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) hade vid budgetberedning under W40 behandlat ärendet. Protokoll från budgetberedningen föreligger ännu inte, men enligt uppgift har KSau föreslagit att BUNs driftram skall minskas med 3 mkr jämfört med tidigare förslag. KSau har också föreslagit avslag på BUNs anhållan om att statsbidraget för det individuella programmet skulle överföras till BUNs budget (BUN § 2005/79)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. A. Investeringsbudget

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa tre alternativa förslag till investeringsbudget 2006 enligt följande:

  1. Grundförslag
  2. Grundförslag, med avsättning till investering till Endre skola
  3. Grundförslag, med avsättning till investering till Endre skola, plus avsättning till byggnation av matsal vid Christopher Polhemsgymnasiet (CPG)

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa konsekvensbeskrivningar beträffande olika lösningar av matsalsfrågan vid CPG (hyra, byggnation resp skjutsning till Kv. Solrosen)

  3. Investeringsbudgeten skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2005-10-12

  B. Driftbudget

  4. Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till Internbudget 2006 (driftbudget) utifrån arbetsutskottets synpunkter.

  5. Ärendet skall behandlas vid BUNs arbetsutskott 2005-11-02 samt BUN 2005‑11‑16