BUN § 94

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22804

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 94

Ökade ombyggnadskostnader för Kräklingbo skola

Dnr 2005/135-04
Au §§ 86, 95
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-10-05 bl a följande:

Efter förnyad kostnadsberäkning september 2005 redovisar TF:s bygg och projektavdelning en uppskattad kostnadshöjning för ombyggnaden från 16.070 till 21.000 kkr.

Under budgetberedningen redovisades en total kostnad med 16.070 kkr för hela projektet.

BUN:s investering i verksamhetsanpassningen med 2.500 för 2005 och 7.500 kkr för 2006

TN:s kostnader för PU/OVK redovisades med totalt 6.070

Senare inför kommande upphandling har TF:s fastighetsavdelning (muntligt) redovisat att endast 5.500 kkr kommer att avsättas för PU/OVK. Av den anledningen saknas totalt 5.500 kkr till ombyggnaden

Investeringskostnaden för verksamhetsanpassningen enligt BUF:s beställning har av TF:s bygg och projektavdelning bedömts uppgå till totalt 10.000 kkr.

Efter en genomförd överläggning med TF efter den nya kostnadsberäkningen kan investeringen i verksamhetsanpassningen bedömas öka med ytterligare 1.800 kkr till totalt 11.800 kkr.

Resterande byggkostnader kan anses bero på behov av PU/OVK. BUF har genom åren betalat hyra innefattande PU/OVK. Den del av PU/OVK som ersätter den tidigare ursprungsstandarden borde TF enligt reglerna ha avsatt medel till och den del som kan anses vara utökad standard kan vara hyresgrundande utöver den del som är investering i verksamhetsanpassning.

BUN beslutade 2005-09-14 § 85 att avsätta 1.800 kkr från kontot övriga bygginvesteringar/anpassningar för att finansiera de enligt beräkningarna utökade ombyggnadskostnaderna för Kräklingbo skola.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland meddelar vidare att TF genomför en upphandling av ombyggnaden av Kräklingbo skola i syfte att få reda på kostnaden för ombyggnaden. När kostnaden för hela ombyggnaden kan fastställas går det att ta ställning till projektets genomförande samt hur kostnaderna skall fördelas mellan investering för verksamhetsanpassning och kostnaden för PU/OVK.

Pågående upphandling av ombyggnaden av Kräklingbo skola kommer att kunna redovisas senare i höst och då det därefter kan klaras ut hur projektet skall genomföras och kostnaderna fördelas samt då den av BUF avsatta summan för Kräklingbo skola med 1.800 kkr behöver återföras till kontot övriga bygginvesteringar/anpassningar.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår därför BUN att besluta att återta tidigare fattat beslut 2005-09-14 § 85 att från konto övriga bygginvesteringar­/anpassningar överföra 1.800 kkr till TF:s konto för verksamhetsanpassning för Kräklingbo skola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN återtar sitt tidigare beslut (BUN § 2005/85, 2005-09-14 ) att från konto övriga bygginvesteringar­/anpassningar överföra 1.800 kkr till TF:s konto för verksamhetsanpassning för Kräklingbo skola.