BUN § 95

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22803

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 95

Ökade ombyggnadskostnader för Endre skola

Dnr 2005/135-04
Au §§ 86, 96
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-10-05 bl a följande:

Efter genomförd upphandling för ombyggnad av Endre skola har kostnaden ökat från den i projekteringen uppskattade ombyggnadskostnaden med 12.000 kkr till 15.900 kkr

Under budgetberedningen redovisades en total kostnad med 12.000 kkr för hela projektet.

BUN:s investering i verksamhetsanpassningen med ca 250 kvm redovisades till 5.000 kkr för 2004 och 2005. TN:s kostnader för PU/OVK redovisades med totalt 7.000 kkr

Senare efter genomförd upphandling har TF:s fastighetsavdelning (muntligt) meddelat att endast 5.500 kkr kommer att kunna avsättas för PU/OVK. Av den anledningen saknas totalt 5.400 kkr till ombyggnaden.

Investeringskostnaden för verksamhetsanpassningen enligt BUF:s beställning har av TF:s bygg och projektavdelning bedömts uppgå till totalt 5.000 kkr. Efter genomförd upphandling kan den ev. bedömas öka till 7.000 kkr.

Resterande byggkostnad kan anses bero på behov av PU/OVK. BUF har genom åren betalat hyra innefattande PU/OVK. Den del av PU/OVK som ersätter den tidigare ursprungsstandarden borde TF enligt reglerna avsatt medel till, och den delen skall inte vara hyresgrundande på nytt. Den del av PU/OVK som kan anses vara utökad standard kan vara hyresgrundande utöver den del som är investering i verksamhetsanpassning.

Investeringsmedel ur kontot för övriga bygginvesteringar/anpassningar. BUN beslutade 2005-09-14 § 85 att avsätta 1.800 kkr från konto övriga bygginvesteringar/anpassningar för att finansiera de enligt beräkningen utökade ombyggnadskostnaderna för Kräklingbo skola.

Om BUN beslutar att avsätta ytterligare investeringsmedel till ombyggnaden av Endre skola för delar av alternativt för hela den utökade ombyggnadskostnaden behöver hela eller delar av den summa som tidigare varit avsatts för förskola i Vibble tas i anspråk.

I avsikt att ta reda på ombyggnadskostnaden för Kräklingbo skola har TF beslutat att genomföra en upphandling av ombyggnaden. Därefter är det lämpligt att ta ställning till kostnaden för ombyggnaden samt hur kostnaderna skall fördelas mellan investering för verksamhetsanpassning och för PU/OVK. Med anledning därav kan det vara lämpligt att BUN återtar sitt tidigare beslut om att avsätta 1.800 kkr för utökade investeringskostnader för Kräklinbo skola.

Skoldirektör Peter Molin och planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har med anledning av ärendet träffat representanter för Tekn Förvaltningen 2005-10-11.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN anslår hela summan 5 400 tkr ur BUF:s konto för övriga bygginvesteringar/anpassningar för 2005/2006

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att

    a. i samråd med TF i efterhand klara ut uppdelningen av kostnaden för investering i verksamhetsanpassning respektive kostnaden för PU/OVK, samt vilka kostnader för ombyggnaden som skall utgöra grund för hyreskostnaden efter ombyggnaden

    b. i budget för 2006 beakta driftskostnadshöjningen för lokalkostnader