BUN § 96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22802

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 96

Gymnasieskolans programpeng 2006

Dnr 2005/136-64
Au §§ 82, 92

Bakgrund

Programpeng för gymnasieskolan infördes på prov 1999 och permanentades året därpå. Fram till första halvåret 2003 gällde riksprislistan vid fördelning till friskolor och kommunens egna gymnasieskolor. Under 2003 reviderades (skrevs ner) programpengen vid två tillfällen och riksprislistan ersattes med en kommunalprogrampeng. Beslutet om en kommunal program­peng hade sin grund i att de statliga bestämmelserna om tilldelning till friskolor förändrades. I friskoleförordningen står:

 

”Om utbildningen i bidragshänseende har hänförts till ett sådant nationellt program som ele­vens hemkommun anordnar, skall bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet i den egna gymnasieskolan” (Skol­lagen kap 9 8a §)

 

Modellen för fördelning av medel till friskolor ses för närvarande över och en föränd­ring väntas komma våren 2006.

 

Ekonomichef Elisabeth Österdahl och gymnasiechef Alf Nilsson har utarbetat en PM daterad 2005‑09‑23, i vilken redovisas bakgrunden till gjorda översyn av programpengen (syfte, utgångspunkter och uppdrag) samt jämförelser mellan Riksprislistan (RP) och den kommunala programpengen (KP) samt hur KP utvecklats mellan 2003 och 2005. Ekonomichef Elisabeth Österdahl och gymnasiechef Alf Nilsson redovisar i en PM 2005-10-06 förslag till justering av programpeng med utgångspunkt i arbetsutskottets diskussion 2005-09-28.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall behandlas i samband Internbudget 2006 (driftbudget) vid BUNs arbetsutskott 2005-11-02 samt BUN 2005‑11‑16.