BUN § 99

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22799

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 99
Sparbeting med anledning av centralisering av löneadministration och elektronisk fakturahantering

Dnr 2005/049-04
Au § 97
Skoldirektör Peter Molin anför i skrivelse 2005-09-29 bl a följande:

Sparbeting med anledning av centralisering av löneadministration och elektronisk fakturahantering

Ansvariga chefer har lämnat förslag på anpassad administrativ assistent­organisation inom BUF utifrån centralisering av löneadministration och införande av elektronisk fakturahantering. Förvaltningen har ålagts ett sparbeting med 4 656 tkr avseende löneadministration fr o m 2006-01-01 och med ytterligare 1 290 tkr avseende elektronisk fakturahantering fr o m 2006‑07‑01, totalt 5 946 tkr. Sparbetinget motsvarar 19,2 assistenttjänster beräknat utifrån en månadslön av 18 000 kronor.

Det lagda förslaget ger en minskning med 16,45 assistenttjänster, motsvarande 5 100 tkr. Detta innebär att resterande del av besparingen, 2,75 tjänster motsvarande 846 tkr, måste finansieras genom andra besparingar. Inom några rektorsområden har man valt att behålla nuvarande assistentorganisation men med tillägg av nya arbetsuppgifter, motsvarande en kostnad av 366 tkr. Förvaltningsstabens del av resterande besparing uppgår till 480 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningschefens rapport godkänns

    2. Den resterande kostnaden skall finansieras inom ramen för Internbudget 2006