BUN § 100

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22798

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 100
Extra lönekostnader i samband med chefers återgång till grundtjänst

Personalchef Bo Stenbom anför i skrivelse 2005-09-19 bl a följande:

Enligt kommunens riktlinjer skall chefer anställas för viss tid med en grundanställning i botten. Om chefen återgår till sin grundtjänst efter minst sex års tjänstgöring som chef bibehålls chefslönen. För kortare anställningstid som chef reduceras lönen proportionellt.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har cirka hälften av rektorerna visstids­förordnande som rektor och grundanställning som lärare/administrativ tjänst. Hittills har några rektorer valt att återgå till lärararbetet, vilket medför en ökad lönekostnad. Exempelvis om en rektorslön är 30 000 kr/mån och lärarlönen 24 000 kr/mån blir merkostnaden cirka 100 000 kr per år om den anställde återgår till lärartjänst efter minst sex års förordnande som rektor. Merkostnaderna kommer att minska för varje år om man utgår från att lärarlönen kommer att ”frysas” i samband med kommande löneöversyner.

Personalchef Bo Stenbom föreslår BUN besluta att kompensation skall utgå för merkostnader för lön i de fall som chefer återgår till grundtjänst under maximalt fem år och med 20 procents nedskrivning per år. 300 tkr avsätts för detta i budgeten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Kompensation skall utgå för merkostnader för lön i de fall som chefer återgår till grundtjänst under maximalt fem år och med 20 procents nedskrivning per år.

    2. Ett belopp om 300 tkr avsätts i 2006 års budget för ändamålet.