BUN § 102

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22796

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 102
Föräldrastöd enl KS § 2003/233, (BUN § 05/26)

Dnr 2005/082-60
BUN § 26, Au § 79
Enligt beslut i Kommunstyrelsen § 233 (2003-10-30), i samband med budget­avstäm­ning 2004 samt i budget 2004 och flerårsplan 2004-2008 ges ett flertal uppdrag gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar till hälso- och sjuk­vårds­nämnden, barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden:

1. Strategier för förebyggande insatser till de minsta barnen och deras föräldrar, innefattande samverkansmöjligheter inom öppen förskola, barnavårdscentraler (BVC), Individ och familjeomsorgen m.fl.

2. Strukturerade föräldranätverk under professionell ledning.

3. Hälsofrämjande skolutveckling, strategi för implementering i Gotländska skolor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2005-04-06 med anledning av kommunstyrelsens beslut följande:

1. BUN upptar 1 mkr i nämndens förslag till driftbudget för 2006 för angivet ändamål

2. Förvaltningen ges i uppdrag att

° I samråd med Social- och Omsorgskontoret, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen samt Folkhälsoenheten utveckla och pröva former för ökat föräldrainflytande och föräldraengagemang och stöd

° under hösten 2005 redovisa en plan för hur arbetet skall genomföras

° inför budgetarbetet 2007 (mars 2006) redovisa en uppföljning av insatserna

3. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa strategi och planerade insatser för att implementera Hälsofrämjande skola

(BUN § 2005/26)

Utvecklingschef Karin Nyström redovisar i skrivelse 2005-08-24 förvaltningens planering med anledning av BUNs uppdrag. I planen anges ett antal utbildningsinsatser kring dels SET (Social och Emotionell Träning), en metod som använts på södra och norra Gotland), dels d et kanadensiska föräldrautbild­ningsprogrammet COPE (The Community Parent Education), som riktar sig till föräldrar som har barn med svårhanterligt beteende i åldrarna 3-12 år. Utvecklingschef Karin Nyström bedömer att det finns mycket att vinna på att lägga SET och COPE parallellt.

Utvecklingschef Karin Nyström föreslår i skrivelsen följande:

1. föräldrarna i samtliga skolområden erbjuds att delta i föräldracirklar i COPE i samarbete med Social-och omsorgsförvalt­ningen/SOF, ”Barnnätverket” och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

2. stödet åt föräldrar till 6-åringar ”Föräldraskap 2000” övergår i och med denna plan i nya former genom ovanstående satsningar.

3. budgeterade medel för föräldrainflytande föräldraengagemang och föräldrastöd 2006 föreslås användas enligt ovanstående plan.

4. Genomförda insatser skall följas upp och utvärderas för att ligga till grund för beslut om framtida insatser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Föreslagen projektplan godkänns

    2. Ett belopp om 1 mkr avsätts i 2006 år budget för genomförandet av projektet. Finansiering skall ske ur anslaget till grundskola med medel som frigörs pga förändrat elevflöde.

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att under hösten 2006 redovisa en utvärdering av projektet.