BUN § 103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22795

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 103
Avvecklingskostnader i samband med rehabilitering och anpassning

Au § 84

Personalchef Bo Stenbom anför i skrivelse 2005-09-19 bl a följande:

… Anslaget för extra kostnader i samband med rehabilitering och anpassning fördelades 1998 från ett förvaltningscentralt konto till verksamhetsansvariga. Anledningen var att cheferna skulle ansvara för samtliga personalkostnader och som arbetsmiljöansvariga också arbeta aktivt i rehabiliterings- och anpassningsfrågor.

Under 2004 var förvaltningens kostnader för avgångsvederlag inkl PO-avgifter 2,3 miljoner kronor. Fram till och med december 2004 fanns det beslut avseende avgångsvederlag som motsvarar 2,2 miljoner kronor under 2005. Hittills under året har beslut fattats om avgångsvederlag för en kostnad av cirka 600 tkr under 2005. Den sammanlagda kostnaden under innevarande år är för närvarande 2,8 miljoner kronor.

Under 2004 uppbar tre personer särskild ålderspension (f d garantipension). För två av dessa har pensionen upphört under 2005. Den tredje personens pension sträcker sig fram t o m december 2006. Inga nya beslut har fattats om särskild ålderspension efter 2002.

För ett litet rektorsområde kan det vara oerhört kännbart att belastas med ett avgångsvederlag motsvarande exempelvis tolv månadslöner. Emellertid bör finansieringen sökas inom hela skolområdet och då har RMO det yttersta ansvaret. I och med att vissa skolområdena blir större fr o m 2006-01-01 ökar förutsättningarna för att kostnaderna för avgångsvederlag kan finansieras inom skolområdets budget.

Personalchef Bo Stenbom föreslår BUN besluta medge att chefer som har extremt höga kostnader för avveckling av anställda som är föremål för rehabilitering/anpassning, och inte kan finansiera dessa inom budgetram, skall kunna ansöka om medel centralt i förvaltningen och att 500 tkr avsätts för detta i budgeten.

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut

  1. 1. BUN medger att chefer i undantagsfall kan ansöka om medel centralt i förvaltningen, under förutsättning av extremt höga kostnader eller av andra synnerliga skäl i samband med rehabilitering/anpassning.

    2. Ett belopp om 500 tkr avsätts för ändamålet i 2006 års budget.