BUN § 104

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22794

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 104
Fullföljandet av Samreseutredningens principer

Dnr KS 2001/0102-53
Au § 85
Kommunfullmäktige beslöt i Kf § 2001/166 att förvaltningen av färdtjänst, riksfärd­tjänst och sjukresor (med undantag för resor i region- och rikssjukvård som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden) ska åvila tekniska nämnden fr o m 1 januari 2002, samt att om­disponering av erforderliga medel mellan berörda nämnder och tekniska nämnden skulle göras i budget för 2002.

TN beslutade 2004-02-25 bl a att ge TF i uppdrag att tillsammans med BUF ta fram ett förslag till överföring av skolskjutsarna till Tekniska nämndens från höstterminen 2005 (TF § 2004/37). Förvaltningschef Lars Danielson resp skoldirektör Peter Molin, förvaltningschef Per Lindskog, samt Per-Arne Johnsson, Per Westholm, hade överlagt kring frågan 2004‑11‑29, 2005-02-01 och 2005-08-15. Vid överläggningen 2005-02-01 hade även ledamöterna i TNs och BU/Ns arbetsutskott deltagit. Målet är att öka ”verkningsgraden” inom de samhällsbetalda persontransporterna inom Gotlands kommun. Därmed avses att erhålla mer trafik till samma eller lägre kostnad.

Skoldirektör Peter Molin hade i skrivelse föreslagit att BUN och TN parallellt skulle anta ett antal principer för den fortsatta processen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med Tekn Förvaltningen utarbeta en gemensam agenda för ärendets vidare hantering