BUN § 105

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22793

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 105
Resursavdelningens rapport över läsåret 2004/05

Dnr 2004/120-63
Resurschef Mats Kvarnberg hade i en årlig rapport redovisat Resursavdelningens verksamhet läsåret 2004/05. Rapporten omfattar bl a antal barn i behov av särskilt stöd samt förekomst av Åtgärdsplaner inom förskoleverksamhet och grundskola. I en särskild kommentar anför resurschefen bl a följande:

Barn med funktionshinder:

 • · Den huvudsakliga orsaken till att det ännu fattas åtgärdsprogram våren 2005 är att barnen är under utredning eller väntar på utredning.
 • · Hos några barngrupper finns uppgifter på att personal känner oro för vissa barn som inte går att placera i blankettens rubriker. Personalen anger att grupperna är ”nya” samt att det behövs mer tid för att mer konkret se vad som eventuellt är hindret.
 • · Några barn passar in på ett flertal funktionshinder och här finns viss osäkerhet kring hur det är rapporterat.
 • · Bedömningarna vad gäller vissa frågeställningar varierar.
 • · När redovisningen sammanställdes har c:a 70 % av barnen åtgärdsprogram.

Elever med funktionshinder:

 • · C:a 90 % av eleverna med funktionshinder har åtgärdsprogram.
 • · I en del fall där det saknas åtgärdsprogram har det anmälts att det skall åtgärdas under hösten.
 • · I några fall har ett medvetet förhållningssätt liksom kännedom om medicinering bedömts som tillräckligt för att kunna anpassa verksamheten.
 • · Hos några elever med sociala/emotionella svårigheter har vissa åtgärder vidtagits i klassrummet eller kuratorskontrakt, men de är inte formaliserade i särskilda åtgärdsprogram.

Resurschefen pekar även på vissa områden som bör studeras vidare, t ex följande:

 • Hur följs åtgärdsprogrammen upp?
 • Hur kan vi sprida de goda exemplen?
 • Hur redovisas barn med flera funktionshinder?
 • Bedömningar och tolkningar kan vara olika vid skolområdena.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. pporten läggs med godkännande till handlingarna