BUN § 106

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22792

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 106
Implemen­tering av obligatoriska moment i Elevvårdspärmen

BUN §§ 04/83, 05/44

BUN behandlade vid sitt sammanträde 2004-11-10 frågan om svar på Komrevs rapport ang Barn i behov av särskilt stöd (BUN § 04/83). I Barn- och utbildnings­förvaltningens svar till Komrev (Öhrlings/PriceWaterhousCoopers) angavs att Resursavdelningen fått i uppdrag att diskutera och sedan återkomma till BUN med förslag på vilka de obligatoriska delarna skall vara i elevvårdspärmen.

Resurschefen Pelle Stenström hade i skrivelse 2005-02-28 lämnat förslag på obliga­toriska moment i Elevvårdspärmen. Förslaget har diskuterats i resurs­avdelningens ledningsgrupp samt med rektorerna i resursavdelningens referensgrupp.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2005-05-04 (BUN § 2005/44):

1. Skoldirektören ges i uppdrag att fastställa de obligatoriska momenten i Elevvårdspärmen

2. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med Resursavdelningens årliga rapport redovisa implementering och användning av de obligatoriska momenten i Elevvårdspärmen.

---

Skoldirektör Peter Molin har i enlighet med BUNs uppdrag beslutat om vilka moment i Elevvårdspärmen som skall vara obligatoriska. Resurschef Mats Kvarnberg lämnade en rapport om implementeringen inom BUF. Elevvårdspärmen används bl a enligt följande:

· Som hjälp och uppslagsverk och som grund för elevvårdsarbetet

  • I samband med pedagogiska utredningar, t ex inför placering i särskolan.
  • Som checklista för personal i förskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna