BUN § 112

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22786

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 112
Delegations och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

2005-01-07

Information från skolverket om uppföljning av statsbidrag för personalförstärkning i förskolan /SFS 2005:23)

Dnr BUN 2005/132-02

2.

2005-08-24

Från planerings- och försörjningsavdelningen till Tekniska förvaltningen om ”Larmning av förhyrda lokaler

3.

05-09-14

Inbjudan till invigning och öppet hus vid förskolan Lärkan Burgsvik

4.

05-09-14

Inbjudan till Styrelsekonferens i Kalmar län för att inhämta fakta och föra en politiska diskussion om regional utveckling

5.

05-09-14

Inbjudna till konferens i Stockholm om Intern kontroll ett nödvändigt ont eller oerhört sund?

6.

05-09-14

Cirkulär från SKL om gymnasieelever vid folkhögskolor

7.

05-09-19

Cirkulär från SLK om Avtal om notkopiering – med utökade rättigheter – inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2005/06

8.

05-09-20

Inbjudan från Räddningsverket till Barnseminariedagar vid Sandö 2005-11-15--16

9.

05-09-20

Utdrag från Statens skolverks författningssamling om upphävande om statsbidrag till sommarkurser i teknik för flickor

10.

05-09-20

Meddelande om att förhandling i tingsrätten den 27 september 2005 kl 11.00 är inställd

Dnr BUN 2005/112-69

11.

05-09-20

Cirkulär från SLK ”Aktu7ellt i skolan och barnomsorg 2005”

12.

05-09-20

Minnesanteckningar från IT-team BUF den 15 september 2005

13.

05-09-20

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket ”Brister i träslöjden värre än befarat

14.

05-09-20

Information från FMLS om Dyslexiveckan 3-9 oktober 2005

15.

2005-09-21

Utbetalningsmeddelande från Skolverket ang ”Utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning i förskolan. Dnr BUN 2004/057-02

16.

2005-09-21

Svar på yttrande i mål nr T532-05 19/9 –05. Dnr BUN 2005/112-69

17.

05-09-23

Skrivelse från Majblommans Riksförbund ”Hur skall vi ha råd med skolresan”

18.

05-09-23

Protokoll från kommunstyrelsens Centrala samverkanskommitté

19.

2005-09-23

Skrivarrapport från planerings- och försörjningsavdelningen om ”Underlag till arbetet med översiktsplan för Visby

20.

2005-09-23

Från Skolverket ang ”Information om rapporteringen från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003”

21.

2005-09-23

Från kommunstyrelsen om åtgärder för att stärka resultatet 2005.

Dnr BUN 2004/088-04

22.

2005-09-23

Från Lärarhögskolan i Stockholm ”Röster om kompetensutveckling Lära och utvecklas tillsammans

23.

2005-09-23

Från kommunjuristen Patrik Pettersson om ”CJ Holding i Malmö AB ./. Gotlands kommun angående fordran. BUN 2005/112-69

24.

05-09-24

Inbjudan till Ungdomsarbetarkonferens 2005 i Borgholm 27-28 oktober 2005

25.

05-09-26

Mail från Fårgutapartiet om att Gotlands befolkning ska få en egen riksdagsledamot

26.

2005-09-26

Cirkulär från SKL om Budgetpropositionen 2006

27.

05-09-27

Skrivelse från Planerings- och försörjnigsavd. till Arbetsmiljöverket med svar på åtgärder som genomförts vid Romaskolan, Klinteskolan, Solbergaskolan, Södervärnsskolan, Christopher Polhem gymn. Väskinde skola, Fårösundskolan, Högbyskolan, Lännaskolan

28.

2005-09-28

Från planerings- och försörjningsavdelningen till Arbetsmiljöverket svar på inspektionsmeddelande om Garda skola Dnr BUN 2005/051-69

29.

2005-09-28

Från planerings- och försörjningsavdelningen till Tekniska förvaltningen om ”Påminnelse om åtgärder i F-huset, kv Solrosen

30.

2005-09-29

Från skoldirektör Peter Molin Beslutsavsikt partnerskap Skola - Arbetsliv på Gotland

31.

2005-09-29

Från skoldirektör Peter Molin beslutsavsikt Skola - Arbetsliv och projektet GEBP

32.

2005-09-29

Presskommentar från Lena Holm Majblommans Riksförbund ”Kommunpolitiker har ansvar för utbildning – inte bullbakande föräldrar

33.

2005-10-03

Protokollsutdrag från Kf § 147 ”Medborgarförslag. Anlägg Graffitiväggar”

Dnr BUN 2005/013-69

34.

2005-10-03

Beslutsmeddelande från Skolverket ”Uppföljning av beslut angående elevs slutbetyg från Komvux, Gotlands Kommun Dnr BUN 2002/154-65

35.

2005-10-03

Inbjudan till konferens om ”Hur vi skapa hälsofrämjande skolor/arbetsplatser

36.

2005-10-04

Information från skolverket om Maxtaxa hösten 2005

37.

2005-10-04

Skrivelse från Personalen i Öja och Havdhem skolor om Ny rektorsorganisation fr o m 2006. Dnr BUN 2005/037-61

38.

2005-10-04

Inbjudan till seminarium om ”Grunden för demokrati och lokal utveckling – Reggio Emilia” i Stockholm 9/11 2005

39.

2005-10-07

Protokoll från Centrala samverkanskommittén 2005-09-14

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna