BUN § 113

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22785

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 113
Barn- och utbildningsnämndens ”Styrkort”

Dnr 2004/151-69
Au § 89

Enligt kommunens regler för styrning och kontroll skall målstyrning ske enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmål, framgångsfaktorer och styrtal tas fram inom olika perspektiv utifrån organisationens vision och strategier enligt nedanstående steg.

Med ”balanserade” avses att styrning och uppföljning sker flerdimensionellt utifrån flera perspektiv. Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten varför balans mellan de olika perspektiven eftersträvas. Perspektiven påverkar varandra på olika sätt varför flera orsak-verkan samband kan identifieras mellan följande perspektiv:

 • Ekonomi
 • Brukare/kunder
 • Medarbetare/ledare
 • Processer
 • Samhälle

Utredningssekreterare Gunilla Carlsson samt kvalitetsutvecklarna Lotten v Heijne och Ritva Norrby införandet av ”Styrkort” som planeringsinstrument och om processen att utforma BUNs styrkort. Arbetsutskottet hade 2005-09-05 utarbetat ett preliminärt underlag till styrkort för BUN och förvaltningsstaben (avdelningscheferna vid BUF) samt representanter för rektorskåren hade 2005-09-26 arbetat med att utforma ett eget utkast till styrkort.

Arbetsutskottet hade behandlat ärendet och föreslagit följande

Verksamhetsidé:

Verksamheten skall vara till nytta och glädje för alla barn, elever och vuxenstuderande. Den skall präglas av delaktighet, respekt och kvalitet där allas lika värde, rätt till kunskap och egen utveckling skall stå i centrum.

Grundläggande värderingar:

 • · Delaktighet
 • · Förtroende
 • · Omtanke
 • · Skollagen 1 kap 2§:

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållande, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig varhelst den anordnas i landet.

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

1. främja jämställdheten mellan könen

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.

Strategier:

 • · Utveckla arbetet med en Hälsofrämjande skola
 • · Utveckla och pröva former för ökat föräldrainflytande och föräldraengagemang’
 • · Följa upp och förbättra likvärdighet – lika möjligheter – inom samtliga verksamheter
 • · Utveckla kvaliteten i förskolan
 • · Ledarskap och medarbetarnas kompetensutveckling
Perspektiv Brukare/kunder

Mål : Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta

Framgångsfaktorer:

1. Systematiskt följa upp brukarnas upplevelse av kvalitet och bemötande.

2. Skapa delaktighet genom att föra dialog med föräldrar, barn och elever.

3. Skapa god fysisk och psykosocial miljö för barn och elever.

Perspektiv Ekonomi

Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

Framgångsfaktorer:

1. God ekonomisk hushållning.

2. Systematisk ekonomisk uppföljning.

3. Tydliggöra riktlinjer för fördelning och hantering av ekonomiska resurser.

4. Regelbundet jämföra BUF med andra (pröva nyckeltalssamarbete).

PERSPEKTIV MEDARBETARE/LEDARE

Mål : Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Framgångsfaktorer:

1. Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän.

2. Planerad långsiktig förvaltningsövergripande kompetensutveckling.

3. Systematiskt utveckla ett tydligt och nära ledarskap.

4. Skapa god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

PERSPEKTIV PROCESSER

Mål: Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Framgångsfaktorer:

1. Bedriva en verksamhet som uppfyller nationella mål.

2. Åtgärda och utveckla verksamheten med utgångspunkt från redovisade resultat och forskning.

3. Skapa skolenheter med god lärmiljö.

4. Ta initiativ till samarbete över gränser externt och internt.

PERSPEKTIV SAMHÄLLE

Mål: Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här

Framgångsfaktorer:

1. Utveckla skolor och förskolor så att alla har gott rykte och erbjuder utbildning med hög kvalitet ur ett nationellt perspektiv.

God tillgänglighet till förskolor, skolor och vuxenutbildning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN fastställer Verksamhetsidé, Grundläggande värderingar, Strategier samt Mål och framgångsfaktorer för de olika perspektiven enligt framlagt förslag.

  2. Styrtal och Metoder för uppföljning skall behandlas vid BUNs arbetsutskotts sammanträde 2005-11-02 och BUN-sammanträdet 2005-11-16.