2005-11-28, §§ 197-216

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22485
Kommunfullmäktige 2005-11-28
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-18.00

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-12-06
Datum för anslags nedtagande 2005-12-28

Protokollet justerades av:
Åke Svensson (s) och Torsten Gislestam (c)