BUN § 73

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21689

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 73
Ansökan om tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i Vibble

Dnr 2005/045-63
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför med anledning av ansökan i skrivelse 2005-08-16 bl a följande:


Av ansökan framgår att de sökande vill driva en förskola med minst två avdelningar i form av aktiebolag och utgå från Reggio Emilia pedagogikens arbetssätt. Förskolan planerar att hyra lämpliga lokaler i Vibbleområdet. Positiva kontakter har tagits med fastighetsägare, markägare och byggföretag.

Undertecknad har träffat Kajsa Wallin och Alexandra Bolin för att diskutera ansökan och de sökandes planer. De sökande får anses ha goda förutsättningar att bedriva enskild förskola i enlighet med de krav som kan ställas under förutsättning att utbildade lärare med inriktning på förskola kan anställas och övriga villkor som verksamhetens byggnadslov mm kan uppfyllas. De sökande vill i första hand starta en förskola med två avdelningar från och med augusti 2006 och vid senare behov eventuellt utöka verksamheten med ytterligare en avdelning.

Med hänvisning till det behov förskoleplatser som redan nu finns i området och med tanke på den utbyggnad av hyres- och bostadsrätter samt egna hem som pågår har förvaltningen redan tidigare projekterat utifrån ett behov av utökning med två avdelningar förskola från och med ht 2006 med möjlighet till utökning med ytterligare en avdelning 2007.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade föreslagit att BUN godkänner att Kajsa Wallin och Alexandra Bolin får bedriva enskild förskola med två avdelningar i Vibble för barn 1-5 år från och med 2006-08-01, under förutsättning av verksamheten bedrivs i lämplig lokal med beviljat byggnadslov för förskoleverksamhet och enlighet med bestämmelserna i skollagens kap. 2 a och Lpfö 98 .
Kajsa Wallin och Alexandra Bolin hade emellertid efter förnyade kontakter med BUF och noggrant övervägande beslutat att återta sin ansökan. I med den nya situationen förordar planerings- och försörjningschef Freddy Sirland att förvaltningen ges i uppdrag att i första hand lösa det beräknade behovet av platser i förskolan i Vibbleområdet genom förhyrning av lämplig lokal för två avdelningar med driftstart hösten 2006. Om inte det är genomförbart kan frågan behöva prövas i investeringsbudgeten för 2007.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands förslag