BUN § 75

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21687

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 75
Samordnad upphandling

Dnr 2005/113-05
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrook och chefen för Kommunservice Leif Ingmansson anför i skrivelse 2005-07-08 bl a följande:

I "Riktlinjer för upphandling" som kommunfullmäktige antog i juni 2004 framgår följande. "Kommunens centrala upphandlingsfunktion skall i syfte att åstadkomma ramavtal för tjänster och varor som nyttjas av fullmäktige eller flera nämnder söka samordna upphandlingar samt genomföra upphandlingar på uppdrag åt nämnd som så begär. För möjliggörande av optimal samordning har upphandlingsfunktionen på kommunstyrelsens uppdrag rätt att väcka ärenden hos nämnd om upphandlingar av strategisk betydelse".

Gällande ramavtal avseende samordnade upphandlingar upphör att gälla enligt bifogad förteckning ( bifogas ej). Kommunen måste därför ta ställning till om nya samordnade upphandlingar skall genomföras eller om behovet bättre tillgodoses genom annan upphandlingsform.

Upphandlarna leder arbetet i upphandlingsprocessen genom att planera upphandlingen, bilda inköpsråd, ta fram förfrågningsunderlag, annonsera, sammanställa anbud och anbuds­utvärdering samt upprätta upphandlingskontrakt. Nämnderna (upphandlande enheter) erbjuds att medverka i det inköpsråd som gemensamt tar fram kravspecifikation och utvärderingskriterier samt underlag för beslut om leverantör . Upphandlingsprocessen för samordnade upphandlingar beräknas starta ca 6-12 månader före gällande avtal löper ut. Upphandlarna skall genomföra samordnade upphandlingar enligt bifogade förteckning.

Nämnd som väljer att avstå från samordnad upphandling i någon eller några av de förtecknade upphandlingarna skall efter nämndbehandling meddela upphandlama beslutet före utgången av september 2005. Nämnd som avstår från att delta i samordnad upphandling ansvarar för att upphandling sker för eget behov.

Strategiska Upphandlingsrådet rekommenderar nämnderna att delta i samordnade upphandlingar enligt en särskild förteckning över olika varor och tjänster.

Planerings-och försörjningschef Freddy Sirland föreslår i skrivelse 2005-08-15 att BUN skall delta i samordnade upphandlingar enligt framlagt förslag och att förvaltningschefen ges i uppdrag att föreslå lämplig organisation och delegation för upphandlingsfrågor inom BUF.

Planerings-och försörjningschef Freddy Sirland rapporterade om förvaltningens rutiner beträffande hanteringen av läromedelsinköp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN och BUF skall delta i kommunens samordnade upphandlingar enligt framlagt förslag

    2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att föreslå lämplig organisation och delegation för upphandlingsfrågor inom BUF.