BUN § 76

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21686

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 76
Vägverkets försök med hastighetsbegränsning vid passage av skolskjuts

Dnr 2005/099-62
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december för att diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. Vägverket fick vid mötet i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att öka säkerheten i samband med skolskjutsning.

Vägverket har nu genomfört en utredning om ett förslag till införande av en regel om sänkt hastighet till 30 km/tim i samband med passagerares av- eller påstigning samt en försöksverksamhet i ett antal kommuner för att säkra förslaget juridiskt, ekonomiskt och praktiskt.

Vägverket föreslår sänkt hastighet till 30 km/tim vid busshållplats i samband med av- och påstigning. Den nya regeln ska testas i fem kommuner under år 2006 och om försöken faller väl ut kommer regeln att införas i hela landet år 2007. Barn- och utbildningsförvaltningen hade anmält intresse att delta i försöket vad avser skyltning av fordon. De fem kommunerna som utvalts att delta i försöket är Luleå, Örnsköldsvik, Gotland, Kristianstad och Linköping, som valts bland över 100 sökande kommuner e fter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Lokaltrafikföreningen och Bussbranschens Riksförbund.

Två olika sätt att reglera 30 km/tim ska prövas.

A. 30 km/tim kopplat till buss som stannat för passagerares på/avstigning
Vägveerketg kommer att ta fram en skylt som ska sitta på bussarna. Skylten ska visas/tändas när buss stannar för passagerares på-eller avstigning. Den ska informera om att man inte får passera med högre hastighet än 30 km/tim. Själva förbudet regleras i en försöksförordning. Någon form av kommunikationsinsats kommer att krävas.

B. 30 km/tim, kopplat till vägmiljön
Strax innan hållplats ska finnas en skylt som, när en buss stannat för passagerares på- eller avstigning, visar att 30 km/tim gäller. Strax efter hållplatsen finns en skylt som återställer hastigheten till den som normalt gäller på sträckan.

Preliminär tidplan

2005

 • 8 juli Val av kommuner klart
 • November Försöksplan med beslutade sträckor
 • November Kommunikationsplan klar
 • December Teknik upphandlad
 • December Utvärderingsplan klar
 • December Start kommunikationsinsatser

2006

 • Januari Start av försök
 • Augusti Försöken avslutas
 • Oktober Utvärdering klar
 • November Slutsatser om fortsättningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade föreslagit att BUN accepterar Vägverkets erbjudande att delta i försöket under följande förutsättningar:

1. Försöket skall omfatta hela Gotland

2. Försöket skall endast avse skolskjutsning

3. Försöket skall endast avse alt A. enligt Vägverkets skrivelse (dvs kopplat till fordon)

4. Vägverket skall bekosta informationsinsatser och andra merkostnader som föranleds av försöket

5. Vägverket skall ansvara för att formulera de ändringar i nationell lagstiftning och i lokala trafikföreskrifter som föranleds av försöket.

BUN-ledamoten Eric Martell och chefen för kansliavdelningen Per Westholm rapporterade från en överläggning som hållits med Vägverket 2005-09-12.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN ställer sig bakom inriktningen i de förutsättningar för deltagande som arbetsutskottet föreslagit enligt ovan.

  2. BUN uppdrar åt Eric Martell och Per Westholm att fullfölja överläggningarna med Vägverket.

  3. BUN uppdrar åt arbetsutskottet att teckna avtal med Vägverket angående villkoren för deltagande i försöket.