BUN § 78

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21684

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 78
Ändrad delegationsordning betr Yttrande till Skolverket i tillsynsärenden

Dnr 2003/055-60
Skoldirektör Peter Molin anför i skrivelse 2005-08-15 följande:

I tillsynsärenden infordrar Skolverket regelmässigt yttrande från berörd kommun. Enligt tidigare praxis har dessa yttranden avgivits av skoldirektören (tidigare Barn- och utbildningschefen.

Skolverket ställer numera emellertid följande krav på denna typ av yttranden:

”Yttrande från kommun/stadsdelsnämnd godtas om det kommer från berörd nämnd, utskott inom denna eller från tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar .”

Jag föreslår medhänvisning till ovanstående att följande punkt införs i BUNs delegationsordning:

Punkt

Ärenden som avser:

Delegeras till

A.3.17

Yttrande till Skolverket i tillsynsärenden

Skoldirektören


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med skoldirektörens förslag.