BUN § 79

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21683

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 79
Statsbidrag till förstärkning av det individuella programmet

Dnr 2005/049-04

Gymnasiechef Alf Nilsson och ekonomichef  Elisabeth Österdahl anför i skrivelse 2005-08-23 följande:

Från och med den 1 juli 2006 ska alla elever på det individuella programmet ges utbildning på heltid som till sin omfattning är likvärdig med den utbildning som erbjuds på övriga gymnasieprogram. Kommunerna tillförs 450 miljoner kronor årligen från och med den 1 juli 2006 inom ramen för det generella statsbidraget för att finansiera kvalitetshöjningen på gymnasieskolans individuella program.
Motiven för reformen är att kvaliteten i gymnasieutbildningen måste stärkas, särskilt för de elever som inte fått med sig tillräckliga kunskaper från grundskolan. Elever som studerar på individuella program (IV) har idag ofta en alltför svag ställning. De individuella programmen ska hålla hög kvalitet och vara nationellt likvärdiga.
Pengarna till det individuella programment som kommunerna får är inte öronmärkta. Skolministern har dock vid ett flertal tillfällen gett utryck för att regeringen noga kommer att följa hur kommunerna använder pengarna för att stärka kvaliteten på IV-programmen. Både Myndigheten för skolutveckling och Skolverket har fått i uppdrag att göra uppföljningar av hur pengarna används.
Beloppet är uträknat för att täcka vad utbildning på heltid på individuella program bör kosta i förhållande till vad många kommuner faktiskt erbjuder i dag så att de ökade kostnaderna kompenseras fullt ut.

Konsekvenser för Gotlands kommun
 
Enligt uppgifter vi fått från utbildningsdepartementet är beräkningsunderlaget vid fördelning till kommunerna 50 kr per kommuninnevånare, vilket skulle innebära att det generella statsbidraget till Gotlands kommun förstärks med  ca 2,9 mkr per år. Då förslaget träder i kraft den 1 juli 2006 blir beloppet nästa år hälften, dvs 1 450 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN hemställer att ett belopp om 1 450 tkr ur det aktuella statsbidraget överförs till BUNs budget 2006 avseende tiden 2006-07-01—2006-12-31.

    2. Beslutet förklaras omedelbart justerat