BUN § 81

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21680

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 81
Remiss, ansökan om fristående gymnasieskola, ridsport

Fredrik Lundgren har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2006/2007.

Gotlands kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt enligt 2 kap 2§ i Förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 sept 2005.

Ansökan avser en gymnasieskola med Ridsport som speciell ämnesinriktning med följande beräknade elevantal :

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Totalt

Läsår 1

25

5

5

35

Läsår 2

50

30

10

90

Läsår 3

50

50

30

130

Ansökan saknar information på ett flertal punkter, och Fredrik Lundgren har av Skolverket ombetts att inkomma med förtydliganden till Skolverket och kommunen senast 23 maj 2005. Någon komplettering har inte inkommit.

Gymnasiechef Alf Nilsson meddelar att sökanden har avbrutit planeringen för den aktuella utbildningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anser att Skolverket måste avslå ansökan på grund av att beslutsunderlaget är ofullständigt.