BUN § 82

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21677

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 82
Samlad organisation för vuxenutbildning

Gymnasiechef Alv Nilsson och f d barn- och utbildningschef Lars Danielson anför i skrivelse 2005-08-15 bl a följande:

En samlad organisation

I en samlad organisation för kommunens arbetsmarknadsuppdrag m m är det naturligt att samla: Komvux, (Särvux), resurser mm kring Extern vuxenutbildning, (samordning mm kring KY - utbildningar), det Infrastrukturella Stödet.

Mål för en samlad organisation till stöd och utveckling för vuxna

Verksamhen utgår från den samlade organisationens vision att alla vuxna efter förmåga är delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. Verksamheten bygger på en humanistisk grundsyn och en tro på alla människors förmåga att lära.

Vinster med en samlad organisation .

- Skapar samsyn kring arbetslinjen med fokus på individens utvecklingsbehov.

- Helhetsansvar för individen och samverkan kring olika behovsstyrda metoder och åtgärder underlättas och påskyndas i en samlad organisation samtidigt som det skapas förutsättningar att utveckla nya metoder och åtgärder för individens utveckling.

- Underlättar breda och helhetslösningar för hela grupper i form av vägledning, validering, praktik , arbetsträning , och utbildning för att förbättra resultaten för personer med utländsk bakgrund, äldre och lågutbildade och personer som lämnat arbetslivet i förtid till följd av långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar.

- Underlättar individens möjligheter att samlat möta information m m kring studier, praktik, arbete, försörjning och integrations- och flyktingfrågor.

- Underlättar förutsättningarna för långsiktiga och samordnade insatser från flera olika aktörer, bl a arbetsförmedling och försäkringskassa.

- Ger möjlighet för att inom ”koncernen Gotlands kommun” skräddarsy och använda olika slag av aktiviteter och åtgärder i samband med omställningar alternativt rehab/anpassning.

- Ger möjlighet att stimulera och genomföra en ökad intern kompetensutveckling för äldre grupper anställda som har en kortare utbildning för att därmed förhindra att dessa lämnar arbetsmarknaden i förtid.

Skoldirektör Peter Molin och gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om den pågående utredningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporten godkänns

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att planera för BUNs fortsatta process i den händelse kommunstyrelsen beslutar att gå vidare i ärendet