BUN § 83

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21675

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 83
Upphävande av rivningsbeslut, F-huset, kv Solrosen, (Sävetomten)

Dnr BUN 2001/005-29; TN 2005/1140-28
Tekniska nämndens beslöt 2005-08-31 att upphäva tidigare beslut (Kf §135, 1996-06-10) om att riva F-huset vid Säve och att det istället ändras till att avse upprustning och iordningställande för avsedd verksamhet enligt ovan. (TN § 05/172)

Av TN:s beslut framgår bl a följande:
”Under de år som Gymnasieprojektet pågått har F-huset hela tiden använts för undervisning. Nödvändigt periodiskt underhåll har genomförts. Allt eftersom nybyggnation har skett inom ramen för Gymnasieprojektet har eleverna i huset blivit fårre, vilket har varit nödvändigt med tanke på ventilationsanläggningens ursprungliga dimensionering. Vid en genomgång våren 2004, tillsammans med barn- och - utbildningsförvaltningen, har konstaterats att F-huset frånsett trasiga fönster, som åtgärdats efterhand, bedöms lämpligt för fortsatt användning , för undervisning. Byte av resterande dåliga fönster är inplanerat under 2006. Nämnas kan även att byggnaden är godkänd i samband med utförd OVK-besiktning. Om insatser i form av visst periodiskt underhåll, viss översyn av ventilationen i kombination med verksamhetsanpassning genomförs i stället för att riva F-huset bedöms det tillräckligt för att få en lämplig byggnad för undervisning av 7-800 elever, med tillhörande personal.

Med anledning av att det dåvarande projektrådet för Säveskolan förordade rivning ur bl a miljömässig och ekonomisk synpunkt gör förvaltningen numera följande bedömning.
De miljömässiga aspekterna som man då hänvisade till är idag i stort sett åtgärdade. I stora drag handlar det endast om vissa problem med ventilationen vilken kommer att fordra en översyn för åtgärd. När det gäller den ekonomiska aspekten gör förvaltningen bedömningen att kostnaderna för en selekterad rivning samt nybyggnad klart kommer att överstiga de åtgärder som fordras för kommande verksamhetsanpassningar m m. Med anledning av att det underhand vidtagits olika åtgärder i byggnaden för att kornrna tillrätta med tidigare problem får det anses att det numera inte föreligger några egentliga skäl att riva byggnaden.”

Ärendet föredrogs av avdelningschef Bertil Klintbom och planerings- och försörjningschef Freddy Sirland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN anför inga erinringar mot Tekniska Nämndens beslut TN § 05/172

    2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.